Generalforsamling

Foreningen NORDEN - Odense afdelingen

afholdt i Nordatlantisk Hus

 Tirsdag den 19. marts 2024, kl.19.00 

 

DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Forslag fra lokalbestyrelsen
 5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamling i NORDEN Odense.


 

Ad. 1. Valg af dirigent

Susanne Voss blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.Ad. 2.  Formandens beretning

Svend Tychsen gennemgik hovedpunkterne i formandens beretning for 2023.

 

Bestyrelsen består af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Andreas Kjeldsen, Vittus Kalia, Herdis Òsk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

 

I beretningsperioden har bestyrelsen været konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Andreas Kjeldsen som sekretær. Susanne Voss er webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk.

 

Bestyrelsen har i 2023 afholdt 3 møder. Derudover har der været bilaterale møder omkring enkeltaktiviteter med inddragelse af den samlede bestyrelse pr. mail.

 

Orientering om aktiviteter sker gennem hjemmesiden og ved lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr mail forud for hvert arrangement.

 

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer og andre interesserede.

 

Ultimo 2023 er der i Odense registreret 113 medlemmer, hvilket er en fremgang på 14 i f.t. året før.

 

Afdelingens samlede økonomi er fortsat afhængig af sponsorering og samarbejde omkring større aktiviteter, jfr. beretningen herom under pkt. 3. på dagsordenen.

 

Formanden gennemgik de enkelte aktiviteter i 2023, centreret omkring foreningens faste ”årshjul ”:

 

 • Nordens Dag (marts)
 • Nordjobb (juni)
 • Nordisk Klassisk Musik & Eventyr (august)
 • Skumringstimen (november)
 • Luciakroning og luciaoptog (december)

 

og orienterede om kontakten til de øvrige lokalafdelinger i Odenses nordiske venskabsbykæde samt relationerne til Landsforeningen og Fynskredsen.

 

Formanden fremhævede herunder lucia-aktiviteten, der også i 2023 havde luciaoptog i Odense Letbane på selve luciadagen den 13. december.

 

Formanden redegjorde endvidere for drøftelserne med Odense Kommune om en videreførelse af samarbejdsaftalen med nordiske venskabsbyer. Kommunen har valgt at videreføre de nordiske venskabsbyrelationer på ad hoc basis, men ser frem til at arbejde sammen om konkrete tiltag og mulighederne som fremtiden vil byde på.

 

Aktiviteterne i 2023 er nærmere beskrevet den skriftlige beretning, bilagt referatet. 

 

Efter beretningen svarede bestyrelsen på afklarende spørgsmål om Nordjobb-ordningen og lokalafdelingens involvering heri.

 

På forespørgsel oplyste Susanne Voss om søgeaktiviteten på hjemmesiden. Der havde i 2023 været mere end 22.000 besøg, hvoraf dog langt størstedelen givetvis var relaterede til trafik fra de såkaldte internet-bots og dermed udtryk for en kort, mekanisk informationssøgning.

 

Knap 2.000 besøg skønnedes at være af mere seriøs karakter, med besøgstider på typisk 10-30 minutter.

 

Hjemmesiden lever derved op til sit formål som lokal portal for nordiske aktiviteter i Odense-området. Lokalafdelingens egne aktiviteter indberettes derudover til landsforeningen og indgår i foreningens samlede aktivitetskalender.

 

Beretningen blev godkendt.Ad. 3. Det reviderede regnskab

Steen Heide-Ottosen fremlagde det reviderede regnskab for 2023, der pr. 31/12 viste et driftsoverskud på kr. 7.304.

 

Lokalafdelingens største enkeltaktivitet er fortsat luciafejring og luciaoptog, der i kraft af kommunens tilskud stort set hviler økonomisk i sig selv. 

 

Afdelingens økonomi er i øvrigt stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag samt ved sponsorering af større enkeltaktiviteter.

Lokalafdelingen har pr. 31/12 2023 en egenkapital på kr. 111.419.

Regnskabet blev godkendt.

                     


Ad. 4.  Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen forslag.


 

Ad. 5.  Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

Ingen forslag.


      

Ad. 6.  Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

På valg var Jónbjørg Poulsen og Steen Heide-Ottosen.

 

Genvalg af Jónbjørg Poulsen og Steen Heide-Ottosen (for 1 år).

 

Vittus Kalia ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen fik mandat til at supplere sig med et medlem, der dækker det grønlandske interessefelt.Ad. 7.   Valg af revisorer

Genvalg af Ole Tolstrup og Claus Andersen.Ad. 8. Eventuelt     

Intet.

 

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

Godkendt

Susanne Voss

 

 

 

I tilslutning til generalforsamlingen takkede formanden Vittus Kalia for de mange års indsats i bestyrelsen, herunder i særlig grad varetagelse af kontakten til Det grønlandske Hus samt redaktion, opsætning og udsendelse af lokalafdelingens trykte årsprogram.

 

Konstituering

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Andreas Kjeldsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Svend Tychsen som sekretær.

 

Den nærmere arbejdsdeling mellem bestyrelsens medlemmer fastlægges på kommende bestyrelsesmøde.

 

 oooOooo

 

FORMANDENS BERETNING FOR 2023

 

Lokalafdelingens bestyrelse har siden generalforsamlingen i marts 2023 bestået af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Andreas Kjeldsen, Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

 

Bestyrelsen har været konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Andreas Kjeldsen som sekretær. 


Susanne Voss er webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk.

 

Bestyrelsen har i 2023 afholdt 3 møder. Derudover har der været bilaterale møder omkring enkeltaktiviteter med inddragelse af den samlede bestyrelse pr. mail.

 

Orientering om lokalafdelingens aktiviteter sker gennem hjemmesiden og ved lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr mail forud for hvert arrangement.

 

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud og med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer.

 

Ultimo 2023 er der i Odense registreret 113 medlemmer, hvilket er en fremgang på 14 i ft. året før. 


Afdelingens samlede økonomi er stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag og baseret på sponsorering og samarbejde omkring større aktiviteter, jfr. selvstændig beretning herom.

 

Alle aktiviteter er nærmere omtalt på hjemmesiden. Nedenfor er der her kort redegjort for de aktiviteter, der udgør vores faste ”års-hjul” og ansigt udadtil:

 

 • Nordens Dag (marts)
 • Nordjobb (juni)
 • Nordisk Klassisk Musik & Eventyr (august)
 • Skumringstimen (november)
 • Luciakroning og luciaoptog (december).

 

Hertil kommer kontakten til de øvrige lokalafdelinger i vores nordiske venskabsbykæde samt varetagelse af relationerne til Landsforeningen, Fynskredsen og Foreningen Nordens Ungdom.

 


Nordens dag

Odense Kommune markerede Nordens dag den 23. marts 2023 ved flagning på de 5 nordiske flagstænger ud mod Eventyrhaven.

 

De nordiske flagstænger, der oprindelig blev opsat i f.m. det nye Odense Rådhus i 1955, blev genindviet i 2021 på foranledning af NORDEN Odense.

 

Aftale om flagning sker fra år til år, men vi arbejder på at gøre det til en fast flagdag på Rådhuset.Nordjobb

NORDEN Odense har gennem årene støttet landsforeningens nordjobb-aktiviteter i Odense, for unge mellem 18 og 28 år fra hele Norden.

 

I juni 2023 har der været 45 nordjobbere i Odense, hvilket udgør en væsentlig del af den samlede nordjobb-aktivitet i Danmark 

 

Ophold, arbejde og supplerende socialt program har basis på Dalum Landbrugsskole. Nordisk Klassisk Musik & Eventyr

Som led i HCA Festivals 2018 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret tre musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

 

NORDEN Odense bidrog bl.a. med kontakt til venskabsbyforeningerne mhp. udpegning af de unge musikere.

 

Arrangementet er videreført af Torben Iversen i de efterfølgende år, senest  i august 2023 som et led i Odense  Blomsterfestival.

 

Eventyrslottet i Eventyrhaven er i den anledning suppleret med lokalafdelingens nordiske faner.Skumringstimen

Skumringstimen er en litterær aften med skiftende temaer fælles for hele Norden, som

led i Nordisk Biblioteksuge.

 

Der læses højt og fortolkes på samme tekst på samme tidspunkt i hele Norden og i Baltikum.

 

I 2023 var temaet ”Jul i Norden” og tog udgangspunkt i den norske forfatter Ingvild Riishøjs bog ”Stargate – en julefortælling” fra 2021.

 

Årets skumringstime fandt sted den 13. november i Nordatlantisk Hus på Odense Havn, hvor universitetslektor Mogens Davidsen, SDU, læste højt og fortolkede teksten ud fra såvel et litterært som personligt perspektiv.Luciakroning og luciaoptog

Lucia 2023 blev gennemført i henhold til traditionen.

 

I borgmesters fravær kronede 1. viceborgmester Andreas Møller årets luciabrud den 4. december i Odense Koncerthus og lagde dermed grundlaget for de efterfølgende luciaoptog på bl.a. sygehus, plejecentre og i Borgernes Hus.

 

Der deltog ca 50 terner i alderen 5-25 i de samlede aktiviteter.

 

Arrangementet blev muliggjort ved et tilskud fra Odense Kommune samt ved at kommunen stillede Carl Nielsen Salen og Pro Musica Salen i Odense Koncerthus til rådighed for kroningen.

 

Fyens Stiftstidende / Ugeavisen Odense var mediesponsor, mht. annoncering og øvrig

omtale.

 

Lucia-aktiviteterne blev som noget nyt i 2022 udvidet med luciaoptog i Odense i Odense Letbane på selv lucia-dagen den 13. december. Dette fandt også sted i 2023, med start i Tarup og afslutning på det lille torv bag Odense Rådhus, og blev dækket af bl.a. TV2/Fyn. 


 

Venskabsbykæden
Venskabsbysamarbejdet mellem Odense, Norrköping, Trondheim, Tampere, Kópavogur og Klaksvig blev oprindelig påbegyndt i 1946, på initiativ af Foreningen NORDEN.

Venskabsbyerne markerede i 2016 på forskellig vis 70-års jubilæet, i samarbejde med respektive lokalafdeling af Foreningen NORDEN.

 

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet en publikation om udviklingen af venskabsbykæden siden 1946.

 

Odense Kommune opsagde i 2017 den fælles lucia-aktivitet med Norrköping, men fortsatte i øvrigt den nordiske venskabsbykontakt inden for samarbejdsaftalen ”Gemensam Nordisk Plattform”, der som udgangspunkt dækker perioden 2013-2023.

 

NORDEN Odense har anmodet Odense Kommune om at tage initiativ til en videreførelse og udbygning af samarbejdsaftalen, men kommunen har valgt at videreføre de nordiske vendkabsby-relationer på ad hoc basis.

 

Dette har også påvirket samarbejdet og kontakten mellem foreningerne NORDEN i venskabsby-kæden, som aktuelt hovedsagelig sker gennem mailudveksling og gensidig orientering.


 

Relation til landsforeningen

NORDEN Odense følger arbejdet i Landsstyrelsen, ved formanden og sekretæren.

 

Ved Repræsentantskabsmødet den 13. maj i Viborg samt tillidsmandsmødet den 18. november i Middelfart var lokalafdelingen repræsenteret ved  Andreas Kjeldsen.


 

Relation til Fynskredsen

Kontakten til de øvrige lokalafdelinger på Fyn sker på de årlige formandsmøder i forbindelse med programlægningen. Her deltager Andreas Kjeldsen, der også er medlem af kredsstyrelsen

 

Hvor det skønnes relevant, udsendes særskilt invitation til de øvrige lokalafdelinger.

 

Dette er sket i fm Nordisk Klassisk Musik & Eventyr i august og ved luciakroningen i december.TV2 Fyns repræsentantskab

Andreas Kjeldsen er efter indstilling fra Fynskredsen udpeget som medlem af repræsentantskabet for TV2/Fyn og efterfølgende udpeget af repræsentantskabet til TV2/Fyns bestyrelse.

 

Andreas arbejder her for øget fokus på det nordiske kulturfællesskab og det mellemfolkelige samarbejde, inden for rammerne af TV2/Fyns formålsparagraf og den gældende public service-forpligtelse for Fyn.Kontakt til Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

Der har i beretningsperioden ikke været fælles aktiviteter med FNU.

 

FNU-aktiviteter på Fyn organiseres for tiden fra FNU's lokalafdeling i København,

som dækker hele Sjælland og Fyn.

 

 

NORDEN Odense takker alle samarbejdspartnere for opbakning og økonomisk støtte i 2023 og ser frem til et fortsat samarbejde om nordiske aktiviteter i Odense.

 

Svend Tychsen

Den 14. marts 2024

 

Del siden

 

 

Generalforsamling

Foreningen NORDEN - Odense afdelingen

afholdt i Nordatlantisk Hus

 Tirsdag den 14. marts 2023 kl.19.00 

 

DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Forslag fra lokalbestyrelsen
 5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamling i NORDEN Odense.

 

Ad. 1.  Valg af dirigent

Susanne Voss blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad. 2.  Formandens beretning

Svend Tychsen gennemgik hovedpunkterne i formandens beretning for 2022.

 

Bestyrelsen består af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Susanne Voss, Vittus Kalia, Herdis Òsk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

 

I beretningsperioden har bestyrelsen været konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Susanne Voss som webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk.

 

Bestyrelsesaktiviteten har i 2022 været præget af bilaterale møder omkring enkeltaktiviteter samt konferering pr. mail med inddragelse af den samlede bestyrelse.

 

Orientering om aktiviteter sker gennem hjemmesiden og ved lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr mail forud for hvert arrangement.

 

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer og andre interesserede.

 

Ultimo 2022 er der i Odense registreret 99 medlemmer, hvilket er uændret i f.t. året før.

 

Afdelingens samlede økonomi er fortsat afhængig af sponsorering og samarbejde omkring større aktiviteter, jfr. beretningen herom under pkt. 3. på dagsordenen.

 

Formanden gennemgik de enkelte aktiviteter i 2022, centreret omkring foreningens faste ”årshjul ”:

 

 • Nordens Dag (marts)
 • Nordjobb (juni)
 • Nordisk Klassisk Musik & Eventyr (august)
 • Skumringstimen (november)
 • Luciakroning og luciaoptog (december)

 

og orienterede om kontakten til de øvrige lokalafdelinger i Odenses nordiske venskabsbykæde samt relationerne til Landsforeningen og Fynskredsen.

 

Formanden fremhævede herunder lucia-aktiviteten, der i 2022 blev udvidet med luciaoptog i Odense Letbane på selve luciadagen den 13. december.

 

Dette havde resulteret i en udvidet mediedækning, og lokalafdelingen modtog kort før jul en donation fra Fynske Frimureres Fond til udskiftning af luciadragter.

 

Aktiviteterne i 2022 er nærmere beskrevet den skriftlige beretning, bilagt referatet. 

 

Efter beretningen svarede bestyrelsen på afklarende spørgsmål.

 

Andreas Kjeldsen foreslog, at NORDEN Odense tillige indberettede sine aktiviteter

til foreningens landsdækkende kalender. Susanne Voss vil undersøge de praktiske muligheder herfor.

 

Andreas Kjeldsen spurgte ind til mulighederne for at udvide Nordjobb-ordningen til flere virksomheder. Formanden redegjorde for de tidligere forsøg herpå i Odense og opfordrede Andreas til at tage sagen op i Fynskredsen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.    Det reviderede regnskab            

Steen Heide-Ottosen fremlagde det reviderede regnskab for 2022, der pr 31/12 viste et driftsunderskud på kr. 45.647.

 

Dette skyldes, at en række tilskud og indtægter i forbindelse med årets luciaaktivitet først er indgået efter årsskiftet. Disse matcher fuldt ud det nævnte driftsunderskud.

 

Afdelingens økonomi er i øvrigt stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag samt ved sponsorering af større enkeltaktiviteter.

Lokalafdelingen har pr. 31/12 2022 en egenkapital på kr. 98.943.

Regnskabet blev godkendt.    

                     

Ad. 4.    Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen forslag.

 

Ad. 5.    Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

Ønske om statusdrøftelse af venskabsbysamarbejdet under pkt. 8. Eventuelt.

             

Ad. 6.   Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

På valg var Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir, Susanne Voss og Svend Tychsen.

 

Genvalg af Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

 

Susanne Voss modtog ikke genvalg, men gav tilsagn om at ville fortsætte som webmaster for hjemmesiden.

 

Bestyrelsen indstillede Andreas Kjeldsen til nyvalg. Andreas Kjeldsen blev valgt. 

 

Ad. 7.  Valg af revisorer

Genvalg af Ole Tolstrup og Claus Andersen.

Ad. 8.  Eventuelt     

Formanden redegjorde for opkomst og udvikling af Odenses nordiske venskabsby kæde set ud fra såvel kommunens som lokalafdelingens synsvinkel.

 

Den eksisterende samarbejdsaftale mellem byerne i kæden - ”Gemensam Nordisk Plattform” - udløber i efteråret 2023.

 

Generalforsamlingen opfordrede den nye bestyrelse til at rette henvendelse til Odenses borgmester om behovet for en videreførelse/fornyelse af platformsaftalen og tilbyde lokaldelingens mulige bistand hertil.                 

             

Formanden oplyste, at der er givet tilsagn om nordisk flagning på Odense Rådhus på Nordens Dag den kommende 23. marts.

 

Susanne Voss oplyste, at lokalafdelingens hjemmeside overgik til ny platform ultim 2022 og siden primo december til dato havde haft 4.340 besøg.

             

             

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

 

Godkendt

Susanne Voss

 

 

 

I tilslutning til generalforsamlingen takkede formanden Susanne Voss for de mange års samarbejde i bestyrelsen, herunder i særlig grad det store arbejde med at sikre rammer og vilkår for en fortsat luciatradition i Odense.

 

Formanden udtrykte samtidig sin store glæde over Susannes tilsagn om fortsat at stå bag lokalafdelingens succesfulde hjemmeside.


oooOooo


Generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 i Nordatlantisk Hus

Formandens beretning for 2022


Lokalafdelingens bestyrelse har i beretningsperioden bestået af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Susanne Voss, Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

 

Bestyrelsen har været konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Susanne Voss som  webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk.

 

Bestyrelsesaktiviteten har i 2022 været præget af bilaterale møder omkring enkeltaktiviteter samt konferering pr. mail med inddragelse af den samlede bestyrelse.

 

Orientering om aktiviteter sker gennem hjemmesiden og ved lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr. mail forud for hvert arrangement.

 

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud og med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer.


Ultimo 2022 er der i Odense registreret 99 medlemmer, hvilket er uændret ift. året før. 


Afdelingens samlede økonomi er stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag og baseret på sponsorering og samarbejde omkring større aktiviteter, jfr. selvstændig beretning herom.

 

Alle aktiviteter er nærmere omtalt på hjemmesiden. Nedenfor er der her kort redegjort for de aktiviteter, der udgør vores faste ”års-hjul” og ansigt udadtil:

 

 • Nordens Dag (marts)
 • Nordjobb (juni)
 • Nordisk Klassisk Musik & Eventyr (august)
 • Skumringstimen (november)
 • Luciakroning og luciaoptog (december).

 

Hertil kommer kontakten til de øvrige lokalafdelinger i vores nordiske venskabsbykæde samt varetagelse af relationerne til  Landsforeningen, Fynskredsen og Foreningen Nordens Ungdom.

 

Nordens dag

Odense Kommune markerede Nordens dag den 23. marts 2022 ved flagning på de 5 nordiske flagstænger ud mod Eventyrhaven.

 

De nordiske flagstænger, der oprindelig blev opsat i f.m. det nye Odense Rådhus i 1955, blev genindviet i 2021 på foranledning af NORDEN Odense.

 

Aftale om flagning sker fra år til år, men vi arbejder på at gøre det til en fast flagdag på Rådhuset.

 

Nordjobb

NORDEN Odense har gennem årene støttet landsforeningens nordjobb-aktiviteter i Odense, for unge mellem 18 og 28 år fra hele Norden.

 

I juni 2022 har der været 40 nordjobbere i Odense, hvilket udgør en væsentlig del af den samlede nordjobb-aktivitet i Danmark 

 

Ophold, arbejde og supplerende socialt program har basis på Dalum Landbrugsskole. 

 

Nordisk Klassisk Musik & Eventyr

Som led i HCA Festivals 2018 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret tre musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

 

NORDEN Odense bidrog bl.a. med kontakt til venskabsbyforeningerne mhp. udpegning af de unge musikere.

 

Arrangementet er videreført af Torben Iversen i de efterfølgende år, senest  i august 2022 som et led i Odense  Blomsterfestival.

 

Eventyrslottet i Eventyrhaven er i den anledning suppleret med lokalafdelingens nordiske faner.

 

Skumringstimen

Skumringstimen er en litterær aften med skiftende temaer fælles for hele Norden, som led i Nordisk Biblioteksuge.

 

Der læses højt og fortolkes på samme tekst på samme tidspunkt i hele Norden og i Baltikum.

 

I 2022 var temaet ”Naturen i Norden” og tog udgangspunkt i  Patrik Svenssons bog ”Åleevangeliet” fra 2019.

 

Årets skumringstime fandt sted den 14. november i Nordatlantisk Hus på Odense Havn, hvor universitetslektor Mogens Davidsen, SDU, læste højt og fortolkede teksten ud fra såvel et litterært som personligt perspektiv.

 

Luciakroning og luciaoptog

Efter to års corona-pause blev Lucia 2022 gennemført i henhold til traditionen.

 

Borgmester Peter Rahbæk Juel kronede årets luciabrud den 5. december i Odense Koncerthus og lagde dermed grundlaget for de efterfølgende luciaoptog på bl.a. sygehus, plejecentre og i Borgernes Hus.

 

Der deltog ca 50 terner i alderen 5-25 i de samlede aktiviteter.

 

Arrangementet blev muliggjort ved et tilskud fra Odense Kommune samt ved at kommunen stillede Carl Nielsen Salen og Pro Musica Salen i Odense Koncerthus til rådighed for kroningen.

 

Fyens Stiftstidende / Ugeavisen Odense var mediesponsor, mht. annoncering og øvrig omtale.

 

Lucia-aktiviteterne blev i  2022 udvidet med luciaoptog i Odense i Odense Letbane på selv lucia-dagen den 13. december.

 

Det resulterede  i en kraftig udvidet mediedækning, herunder også i TV2/Fyn og i nyhederne i det landsdækkende TV2. Odense Letbane har desuden lagt en optagelse af optoget på YouTube.

 

Og kort før jul modtog lokalafdelingen en væsentlig donation fra Fynske Frimureres Fond til udskiftning af luciadragter. 

 

Venskabsbykæden
Venskabsbysamarbejdet mellem Odense, Norrköping, Trondheim, Tampere, Kópavogur og Klaksvig blev oprindelig påbegyndt i 1946, på initiativ af Foreningen NORDEN.

Venskabsbyerne markerede i 2016 på forskellig vis 70-års jubilæet, i samarbejde med respektive lokalafdeling af Foreningen NORDEN.

 

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet en publikation om udviklingen af venskabsbykæden siden 1946.

 

Odense Kommune opsagde i 2017 den fælles lucia-aktivitet med Norrköping, men fortsætter i øvrigt venskabsbysamarbejdet inden for den eksisterende samarbejdsaftale fra 2013 - "Gemensam Nordisk Plattform".

 

Dette, samt en generelt reduceret platformsaktivitet mellem byerne,  har de seneste år også påvirket samarbejdet og kontakten mellem foreningerne NORDEN i venskabsbykæden.

 

Kontakten fastholdes nu primært gennem mailudveksling og gensidig orientering.

 

Lokalafdelingen i Kópavogur er fusioneret med Reykjavik, hvilket indebar, at Odense blev inviteret  til hovedstadstræf i i Reykjavik i september 2022, hvor formanden deltog.


Relation til landsforeningen

NORDEN Odense følger arbejdet i Landsstyrelsen, ved formanden.

 

Ved mødet i Repræsentantskabet den 7. maj 2022 på Christiansborg var der samtidig mulighed for at tage afsked med foreningens mangeårige generalsekretær Peter Jon Larsen.

 

Relation til Fynskredsen

Kontakten til de øvrige lokalafdelinger på Fyn sker på de årlige formandsmøder i forbindelse med programlægningen.

 

Hvor det skønnes relevant, udsendes særskilt invitation til de øvrige lokalafdelinger.

 

Dette er sket ifm. Nordisk Klassisk Musik & Eventyr i august og ved luciakroningen i december.

 

TV2 Fyns repræsentantskab

På initiativ af Odense-medlem Andreas Kjeldsen og efter indstilling fra Fynskredsen er Andreas udpeget som medlem af repræsentantskabet for TV2/Fyn.

 

Andreas arbejder her for øget fokus på det nordiske kulturfællesskab og det mellemfolkelige samarbejde, inden for rammerne af TV2/Fyns formålsparagraf og den gældende public service forpligtelse for Fyn.

 

Ved nykonstitueringen i 2022 er Andreas tillige blevet medlem af bestyrelsen for TV2/Fyn.

 

Kontakt til Foreningen Nordens Ungdom (FNU)

Der har i beretningsperioden ikke været fælles aktiviteter med FNU.

 

FNU-aktiviteter på Fyn organiseres for tiden fra FNU's lokalafdeling i København, som dækker hele Sjælland og Fyn.

 

NORDEN Odense takker alle samarbejdspartnere for opbakning og økonomisk støtte i 2022 og ser frem til et fortsat samarbejde om nordiske aktiviteter i Odense.

 

Svend Tychsen

Den 12. marts 2023